POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A FORTASTES SRL.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul”),
i. Fortastes SRL (denumita in continuare „Fortastes”), cu sediul in Zahanaua, Comuna Targsoru Vechi, str. Principala, nr. 90, cladirea C6, judet Prahova, avind Codul Unic de Inregistrare 31349214, iar Nr. de ordine in registrul comertului J29/391/12.03.2013 prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale si a principiilor mentionate in continuare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. DEFINITII
Termenii cu litera mare utilizati in prezenta Politica sunt definiti dupa cum urmeaza:
Consimtamant – acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie sa fie intotdeauna expres si neechivoc;
Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
Operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, Operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a Operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
Persoana vizata – persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate.

2. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Fortastes isi desfasoara activitatea principala in domeniul Activitati de alimentatie(catering) pentru evenimente.
2.2. In scopul desfasurarii activitatii mentionate la art. 2.1 de mai sus, precum si pentru indeplinirea obligatiilor si exercitarea unor drepturilor specifice ale Fortastes sau ale persoanelor vizate in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale, precum si pentru asigurarea securitatii vietii si a integritatii fizice a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul Fortastes , precum si pentru protectia bunurilor din patrimoniul sau, Fortastes prelucreaza date cu caracter personal.
2.3. Datele cu caracter personal sunt Prelucrate numai in conformitate cu legislatia europeana si nationala aplicabila, cu stricta respectare a termenilor si conditiilor specificate prin prezenta Politica de securitate.

3. TEMEIURILE PRELUCRARII SI MODALITATILE DE PRELUCRARE
3.1. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate sunt prelucrate dupa cum urmeaza:
• in vederea negocierii/incheierii contractelor individuale de munca, in conformitate cu prevederile Codului muncii, ale Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala aplicabile – executarea unui contract/indeplinirea unei obligatii legale;
• in vederea asigurarii securitatii vietii si a integritatii fizice a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul Fortastes – protejarea intereselor vitale ale Persoanei vizate sau ale altei/altor persoane;
• in vederea asigurarii securitatii bunurilor din patrimoniul Fortastes – interesul legitim al Fortastes;
• pentru transmiterea de actualizari de date/informatii, stiri, oferte, si altele asemenea – consimtamantul Persoanei vizate;
• in ipoteza unei solicitari de oferta online din partea Persoanei vizate, printr-o solicitare scrisa prin intermediul e-mailului sau prin intermediul apelului telefonic – – consimtamantul Persoanei vizate;
• in vederea emiterii avizelor si/sau facturilor ca urmare a serviciilor prestate de Fortastes – executarea unui contract/indeplinirea unei obligatii legale;
• in vederea redactarii, modificarii, executarii si incetarii contractelor cu clientii persone fizice sau juridice, dupa caz – executarea unui contract/indeplinirea unei obligatii legale;
• in vederea redactarii, modificarii, executarii si incetarii contractelor cu furnizorii/colaboratorii – executarea unui contract/indeplinirea unei obligatii legale;

4. SUBIECTELE SI INFORMATIILE PRELUCRATE
4.1. Prelucreaza date cu caracter personal cu privire la salariatii sai, la persoanele care manifesta interes pentru angajare ori se prezinta la interviu in vederea angajarii, precum si la reprezentantii persoanelor juridice clienti sau furnizori/colaboratori.
4.2. Fortastes solicita urmatoarele informatii in vederea Prelucrarii datelor cu caracter personal ale salariatilor sai/ale persoanelor interesate de angajare, in scopul angajarii:
i. numele si prenumele;
ii. copie carte de identitate (CI);
iii. cont bancar;
iv. Curriculum Vitae;
v. documente/diplome/atestate/certificate de performanta ori altele asemenea;
vi. fisa medicala;
vii. adresa de e-mail;
viii. numarul de telefon.
4.3. Fortastes solicita urmatoarele informatii in vederea Prelucrarii datelor cu caracter personal de la reprezentantii/delegatii persoanelor juridice si persoanele fizice, clienti sau furnizori/colaboratori pentru identificarea si contactarea acestora:
i. numele si prenumele;
ii. adresa de e-mail;
iii. adresa corespondenta;
iv. numarul de telefon;
v. cod numeric personal;
vi. seria si numarul cartii de identitate;
4.4. Fortastes solicita urmatoarele informatii in vederea Prelucrarii datelor cu caracter personal de la reprezentantii legali ai persoanelor juridice clienti sau furnizori/colaboratori pentru actualizarea de date/informatii, transmiterea de oferte altele asemenea, in baza consimtamantului scris al acestora:
i. numele si prenumele;
ii. adresa de e-mail.

5. PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1. In vederea Prelucrarii datelor cu caracter personal, Fortastes are in vedere respectarea urmatoarelor principii:
i. Prelucrarea cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare a acestor date;
ii. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in scopuri determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
iii. persoanele care Prelucreaza datele cu caracter personal au primit instructiuni cu privire la modul de operare al acestora si sunt tinute de obligatia de pastrare a confidentialitatii prelucrarii acestor date;
iv. In cazul identificarii unor erori cu privire la datele cu caracter personal stocate, Fortastes va face demersurile necesare in vederea indreptarii acestor erori;
v. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada in care Persoana vizata este client/colaborator/abonat al Fortastes, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel;
vi. Informarea Persoanelor vizate de faptul ca li se vor Prelucra datele cu caracter personal;
vii. Persoanele vizate au dreptul de a notifica conform art. 9.1. Operatorul cu privire la orice Date cu caracter personal stocate sau cu privire la prezenta Politica;
viii. Fortastes va lua toate masurile tehnice si organizatorice de securitate a Datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat;

6. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. In vederea Prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Fortastes Persoana vizata trebuie sa isi dea Consimtamantul in mod expres.
6.2. Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri:
i. cand prelucrarea este necesara in vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
ii. cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale a Operatorului;
iii. cand prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit Operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele;
iv. cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al Operatorului sau al Tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
v. cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
vi. cand prelucrarea este facuta exclusiv in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele raman anonime pe toata durata prelucrarii.

7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
7.1. Pentru a proteja Datele cu caracter personal de distrugerea accidentala sau ilegala, de pierderea sau alterarea acestora si de accesul unor persoane neautorizate, Fortastes utilizeaza metode si tehnologii de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.
7.2. Fortastes vor desemna persoana/persoanele care se vor ocupa cu Prelucrarea datelor cu caracter personal.
7.3. Orice modificare a Datelor cu caracter personal se poate face numai de catre Persoanele vizate. Persoanelor vizate le-a fost adus la cunostinta faptul ca Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt confidentiale, precum si riscurile pe care le comporta Prelucrarea datelor cu caracter personal.
7.4. Datele cu caracter personal prelucrate si utilizate de catre Fortastes se vor stoca pe suport electronic sau arhiva pe suport hartie, pentru perioada necesara pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
8.1. Persoanele vizate au urmatoarele drepturi:
i. dreptul la informare – presupune posibilitatea Persoanei vizate de a solicita si obtine de la Fortastes care ii prelucreaza Datele cu caracter personal confirmarea faptului ca Compania Municipala este cea care prelucreaza aceste date;
ii. dreptul de acces la Date cu caracter personal – presupune dreptul de a obtine de la Fortastes care Prelucreaza date cu caracter personal, la cerere, conform art. 9.1., si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea Datelor cu caracter personal prelucrate de Fortastes, in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
iii. dreptul de a solicita si obtine modificarea Datelor cu caracter personal inexacte;
iv. dreptul de opozitie – presupune dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
v. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – presupune ca orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
i. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de Date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
ii. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei Prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a);
vi. dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulament, care au fost incalcate.

9. MODIFICARI ADUSE PREZENTEI POLITICI
9.1. Prezenta Politica poate fi modificata de catre Fortastes oricand si in mod special in cazul in care este necesar conform dispozitiilor legale aplicabile in materia Prelucrarii datelor cu caracter personal.
9.2. Politica astfel modificata va fi publicata pe site-ul oficial https://laculverderesort.ro/, iar amendamentele vor fi publicate pe site-ul anterior mentionat, astfel incat sa fie accesibile tuturor clientilor.
9.3. Politica modificata va fi valabil aplicabila in 5 (cinci) zile de la data la care amendamentele au fost publicate pe site-ul mentionat la art. 9.2. din prezenta Politica.

10. TRANSFERUL IN STRAINATATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Anumite Date cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Fortastes vor fi transferate in alte state decat cu respectarea dispozitiilor legale.

11. DATE DE CONTACT
11.1. Toate notificarile, cererile sau alte comunicari care se adreseaza sau se efectueaza in temeiul prezentei Politici vor fi adresate Fortastes in urmatoarele modalitati:
i. prin accesarea urmatoarei pagini web: https://laculverderesort.ro/contact
ii. prin e-mail transmis catre: office@laculverderesort.ro;
iii. la numarul de telefon: 0755 055 051;
iv. prin posta sau curier la urmatoarea adresa: Zahanaua, Comuna Targsoru Vechi, str. Principala, nr. 90, cladirea C6, judet Prahova.
Fortasetes Catering SRL,
Prin Chiru Marius

POLITICA DE COOKIE-URI

Politica de utilizare cookie-uri valabila incepand cu 21.05.2018
Aceasta politica se refera la cookie-uri si paginile web detinute si/sau operate de Fortasetes Catering SRL sediul social in Zahanaua, Comuna Targsoru Vechi, str. Principala, nr. 90, cladirea C6, judet Prahova, la care se va face in continuare referire prin „Lacul Verde Resort”, „Lacul Verde”, „LaculVerdeResort”,„noi”, „a noastra”.

Ce sunt cookie-urile
Cookie-urile sunt un fisiere de tip text, de mici dimensiuni, formate in general din identificatori, nume ale website-urilor litere si numere, caruia utilizatorul, cand navigheaza pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Safari, Internet Explorer, Chrome, etc.), ii poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fisierul cookie este “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile stocate pe hard disk-ul utilizatorului).

La ce sunt folosite cookie-urile
Fisierele acestea fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea catre acesta a unui continut adaptat preferintelor sale. Cookie-urile asigura utilizatorului o experienta placuta de navigare si sustin eforturile companiei noastre pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. Cookie-urile pot fi utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne pot ajuta sa intelegem modul in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului acestora.

Tipurile de cookie-uri folosite
Putem folosi urmatoarele tipuri:

de sesiune – fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la inchiderea sesiunii de navigare sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web)

persistente – fisiere ce raman in terminalul utilizatorului pe o perioada definita de parametrii acelui cookie sau pana vor fi sterse manual de utilizator.

Modalitatea de folosirea a cookie-urilor de acest site
Vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri de performanta a site-ului;

Cookie-uri de inregistrare;

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor;

Cookie-uri pentru publicitate;

Cookie-uri ale companiilor de publicitate.

Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.

Oferte adaptate intereselor utilizatorilui;

Retinerea detaliilor de autentificare (utilizator si parola);

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii safe search);

Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor si limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;

Furnizarea de publicitate relevanta pentru utilizator;

Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analitice, cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile pot derulea aceasta analiza a utilizarii lor pentru a imbunatati continutul acestora in beneficiul utilizatorului.

Cookie-uri ce din punct de vedere tehnic nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului vor fi folosite doar daca utilizatorul isi exprima consimtamantul expres si neechivoc in legatura cu acestea.

Utilizatorul poate retrage consimtamantul sau in orice moment prin modificarea setarilor browser-ului utilizat. Detalii privind modificarea setarilor browserelor se pot gasi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor in sectiunea ”Setari”, prezentate mai jos:

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Datele continue de cookie-uri

In cele mai multe cazuri, cookie-urile nu identifica in mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care acestia au accesat anumite pagini web. Datele sunt criptate intr-un mod ce nu permite accesul neautorizat al tertilor.

Stergerea si pastrarea cookie-uri

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului in mod implicit. Setarile pot fi modificate de catre utilizator astfel incat administrarea automata a cookies sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand cookie-rile sunt trimise catre terminalul acestuia.

Actualizarile politicii de cookie-uri

Lacul Verde Resort poate actualiza acesta politica de cookie-uri pentru a reflecta schimbari ale diverselor cookie-uri folosite in scop juridic, operational si/sau de reglementare. Va rugam sa cititi regulat politica de cookie-uri pentru a va asigura ca sunteti informat corespunzator cu privire la modul in care compania noastra utilizeaza cookie-urile. Data prezentei politici este actualizata in antetul acestei sectiuni.

Linkuri utile referitor la cookie-uri

Pentru mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide, http://www.youronlinechoices.com/ro/All About Cookies

 

Language »